กลอนดิจิตอล HAFELE รุ่น DL 7100

฿14,900.00

คุณสมบัติ

สามารถเปิดประตููได้ 5 วิธี
-ปลดล็อกทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Häfele Smart Living (สั่งซื้้อโมดูลู ZigBee เพิ่่มเติม)
-คีย์การ์ด บันทึกได้สูสุุด 50 ใบ(บัตร Mifare และบัตร Rabbit)
-รหัสผ่าน บันทึกได้สูงสุุด 50 ชุุด(ตัวเลข 6 – 16 หลัก)
-สแกนลายนิ้้วมือ บันทึกได้สูงสุุด 100 ลายนิ้้วมือ
-กุุญแจสำหรับเปิด (กรณีฉุุกเฉิน)
ตลับกุุญแจรุ่นความปลอดภัยสููง
แสดงเมนูตั้งค่าผ่านหน้าจอแสดงผลแบบ OLED (เลือกได้ทั้้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
ปุ่มตัวเลขแบบสัมผัส
สามารถตั้้งโหมดเปิดเข้า-ออกอิสระได้
ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม
ฟังก์ชันเตือนเมื่่อแบตเตอรี่กำลังไฟอ่อนและเมื่่อมีการบุกรุก
ระบบป้องกันการโจรกรรม
ฟังก์ชันเตือนเมื่่อแบตเตอรี่่กำลังไฟอ่อนและเมื่อมีการบุกรุก
สามารถติดตั้้งได้กับบานเปิดซ้ายและขวา
สามารถติดตั้งได้กับบานประตูหนา 35-50 มม.
ขนาด (กxสxล):

โมดูลด้านนอกห้อง: 64 x 283 x 27 มม.
โมดูลด้านในห้อง: 64 x 283 x 27 มม.
ตลับกุุญแจความปลอดภัยสููง: 80x240x24 มม. (ระยะเจาะตลับกุุญแจ 60 มม.)
ประกอบด้วย:

โมดูลด้านนอกห้องและในห้อง 1 ชุุด,
ตลับกุุญแจและเพลทรับกลอน 1 ชุุด
อุุปกรณ์ติดตั้้ง 1 ชุุด
คีย์การ์ด 2 ใบ คียการ์ดแบบแขวนพวงกุุญแจ 2 ใบ
ดอกกุุญแจสำหรับกรณีฉุุกเฉิน 2 ดอก
คู่มือการใช้งาน
คู่มือติดตั้ง
และแผ่น ทาบเจาะ 1 ชุุด
Features